Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie

Instrukcja dotycząca sposobu organizacji prac: Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych, realizacji prcedury "Niebieskie Karty" w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2

Data publikacji: 2021-11-05

Instrukcja dotycząca sposobu organizacji prac: Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych, realizacji prcedury "Niebieskie Karty" w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Załączniki:

  1. Instrukcja dotycząca sposobu organizacji prac: Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych, realizacji prcedury "Niebieskie Karty" w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 (plik pdf 167KB)

Przemoc

Data publikacji: 2021-11-05

Przemoc to wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby bez jej przyzwolenia

RODZAJE PRZEMOCY:

1. PRZEMOC FIZYCZNA - popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy itp.

2. PRZEMOC PSYCHICZNA - wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie), stosowanie gróźb itp.

3. PRZEMOC SEKSUALNA - wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety itp.

4. PRZEMOC EKONOMICZNA obieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspakajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp.

Ofiary przemocy

Ofiarami przemocy w rodzinie są najczęściej kobiety (58%) oraz dzieci do lat 13(24%). Natomiast sprawcami przemocy są głównie mężczyźni (96%), będący często pod wpływem alkoholu.
Koncepcje psychologiczne wyjaśniające zjawisko przemocy i zachowanie ofiar:

- SYNDROM WYUCZONEJ BEZRADNOŚCI
Próbując wyjaśnić bierność osób pozostających przez wiele lat w sytuacji przemocy, można odwołać się do teorii wyuczonej bezradności. Leonora Walker psycholog, badała przez wiele lat zachowania kobiet doznających przemocy w rodzinie. Zauważyła, że na początku pojawiania się aktów przemocy, kobiety podejmowały różne działania mające wpłynąć na zmianę sytuacji (od prośby do groźby). Dopiero, gdy kobiety nabierały przekonania o nieskuteczności swoich posunięć, rodziło się w nich poczucie bezradności.
Wyuczona bezradność jest poddaniem się, zaprzestaniem działania, które wynika z przekonania, że cokolwiek się zrobi, nie będzie to miało żadnego znaczenia, gdyż zawsze znajdzie się powód do zachowań agresywnych.
Wyuczona bezradność jest najczęstszym objawem u osób doznających przemocy. Bardzo często rozwija się na bazie życiowych doświadczeń. Walker, na podstawie wieloletnich badań, ustaliła listę czynników wysokiego ryzyka rozwoju wyuczonej bezradności, do których zaliczyła:
Doświadczenia z dzieciństwa: przemoc fizyczna, napaść seksualna lub molestowanie, sytuacje traumatyczne (śmierć lub rozwód rodziców, alkoholizm, choroba bliskich itp. ), kłopoty w nauce, problemy zdrowotne.
Doświadczenia wyniesione ze związków w życiu dorosłym: przemoc (istotny jest czas trwania, rodzaj i częstość przemocy), patologiczna zazdrość, gwałt, przymuszanie do nieakceptowanych form współżycia, groźby pozbawienia życia.
Nakładanie się na siebie niekorzystnych doświadczeń odgrywa istotną rolę w powstaniu i ujawnianiu się syndromu wyuczonej bezradności. Skutki wyuczonej bezradności, łagodzi stopniowe odzyskiwanie przez osobę doznającą przemocy kontroli nad swoją osobą i swoim życiem.

- ZJAWISKO PRANIA MÓZGU
Techniki prania mózgu znane były już za czasów Platona. Obecnie zjawisko to występuje w wielu dziedzinach życia społecznego: w polityce, w reklamie, w szkoleniach wojskowych, w działalności sekt religijnych, a także w życiu rodzinnym.
W naukach psychologicznych i socjologicznych termin pranie mózgu pojawił się w latach pięćdziesiątych naszego stulecia.
Najczęściej rozumie się go jako:
1. Szereg zabiegów, które celowo są stosowane przez grupę (np. ośrodki kierownicze - państw, organizacje społeczne i wychowawcze, organizacje polityczne itp.) lub jednostkę, by zmienić czyjeś przekonania, nastawienia, światopogląd (wymuszona indoktrynacja);
2. Szereg zabiegów stosowanych w celu zmiany osobowości (uczuć, potrzeb, postaw), aby osoba manipulowana działała zgodnie z oczekiwaniami manipulatora.[…]
Badania nad przemocą w rodzinie pozwoliły wyodrębnić najbardziej typowe zachowania sprawców przemocy, stosujących technikę prania mózgu do których zalicza się: izolację, monopolizację uwagi, doprowadzenie do wyczerpania, wywoływanie lęku i depresji, naprzemienność kary i nagrody, demonstrowanie wszechmocy i wszechwładzy, wymuszanie drobnych przysług. […]
Konsekwencje prania mózgu:
Degradacja własnego obrazu - zabiegi te powodują, że osoby doznające przemocy, zmniejszają swoją aktywność, wycofują się z działania i unikają podejmowania trudnych zadań. Uważają, że są głupie i mało zdolne. Łatwo ulegają sugestiom i manipulacjom. Zmieniają swoje poglądy, przyzwyczajenia, by dostosować się do życzeń sprawcy.
Przeżywanie silnego poczucia lęku i zagrożenia - ofiary mają duże poczucie winy, wstydu i lęku. Od sprawcy oczekują jedynie kary, ponieważ wiedzą, że są pełne wad, a wszystko co robią jest niewłaściwe. Przeżywanie silnego poczucia winy kieruje złość i agresywność w stronę własnej osoby, to z kolei powoduje, że sprawca może czuć się bezkarnie.
Wyzwalanie silnych stanów regresji - regresja jest mechanizmem obronnym, polegającym na nawrotach do zachowań i sposobów działania z wcześniejszych okresów życia. Stosowanie techniki prania mózgu, prowadzi do wielu regresywnych zmian w osobowości ofiar. Skutkiem tego jest ich bezradność, zanik krytycznego myślenia, powrót do myślenia życzeniowego, czasami zanik uczuć wyższych. Procesy prania mózgu powodują całkowite podporządkowanie, utratę poczucia własnej wartości i własnych przekonań oraz bezkrytyczne przyjmowanie rzeczywistości, wykreowanej przez sprawcę.
- DLACZEGO KOBIETY NIE SZUKAJA POMOCY?
Warto zastanowić się, dlaczego osoby, w tym głównie kobiety, doznające przemocy w rodzinie nie szukają pomocy.
Odpowiedzi dotyczą wielu aspektów:
- Nie, bo odczuwają lęk przed zemstą ze strony partnera.
- Kobieta może być zastraszona przez partnera, który grozi jej śmiercią lub śmiercią jej dzieci, jeśli prawda o przemocy wyjdzie na jaw.
- Nie, bo odczuwają wstyd i upokorzenie.
- Kobieta może być przekonana, że przemoc dotyczy tylko jej osoby, inni zaś nie mają takich kłopotów.
- Kobieta czuje się winna, może myśleć, że gdyby była lepsza, ataki agresji nie występowałyby.
- Kobieta może myśleć, że nie zasługuje na żadną pomoc.
- Kobieta ma przekonanie, że zasłużyła na swój los.
- Nie, bo są zależne finansowo od partnera.
- Kobieta może być przekonana, że nie będzie w stanie sama utrzymywać dzieci.
- Nie, bo posiadają błędne przekonania.
- Kobieta wierzy, że skutki przemocy są zbyt małe, by komukolwiek o tym mówić.
- Kobieta ma nadzieję, że przemoc była incydentalna, a sam partner zmieni się na lepsze.
- Kobieta uważa, że przemoc jest sprawą rodzinną i nie można liczyć na pomoc z zewnątrz.
- Nie, bo utraciły wiarę w pomoc.
- Kobieta mogła szukać pomocy, ale okazała się ona mało skuteczna.
- Nie, bo nie chcą złamać tradycji kulturowo - religijnych.
- Kobieta chce utrzymać małżeństwo nawet za cenę cierpienia, ze względu na wartości religijne lub tradycje kulturowe.
ródło: wybrane fragmenty Poradnika dla konsultantów Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydanego przez Instytut Psychologii Zdrowia, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska linia

Osobisty plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa

Data publikacji: 2021-11-05

Rzecznik praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoetka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ opracował publikację pn. "Osobisty plan awaryjny".
Publikacja dostępna pod adresem
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Osobisty_plan_awaryjny_poradnik_0.pdf

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem.

Załączniki:

  1. Osobisty plan awaryjny- poradnik (plik pdf 240KB)
  2. Osobisty plan awaryjny- poradnik 2 (plik pdf 431KB)

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Data publikacji: 2016-03-18

Uchwała Nr XV/123/2016 Rady Gminy Żarnów z dnia 23.02.2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.

Załączniki:

  1. gminny program przecwdziałania przemocy w rodzinie (plik pdf 947KB)

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Data publikacji: 2016-03-18

Uchwała Nr XV/122/2016 Rady Gminy Żarnów z dnia 23.02.2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020.

Załączniki:

  1. gminny program przeciwdziałania narkomanii (plik pdf 326KB)

Zespół Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego

Data publikacji: 2013-02-27

Zespół Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie

http://centrumopoczno.w.interia.pl
ul. Armii Krajowej 2
26-300 Opoczno
tel/faks (44) 736-14-64
e-mail: centrumopoczno@neostrada.pl

Czytaj całość publikacji "Zespół Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego"

Uchwała Nr VI/31/2011

Data publikacji: 2013-02-27

Uchwała Nr VI/31/2011 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Załączniki:

  1. Uchwała Nr VI/31/2011 - pobierz (plik pdf 58KB)

Zarządzenie Nr 83 /2011

Data publikacji: 2013-02-27

Zarządzenie Nr 83 /2011 Wójta Gminy Żarnów z dnia 29 listopada 2011roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

Załączniki:

  1. Zarządzenie Nr 83 /2011 - pobierz (plik pdf 42KB)

UCHWAŁA Nr VII /46 / 2011

Data publikacji: 2013-02-27

UCHWAŁA Nr VII /46 / 2011 RADY GMINY ŻARNÓW z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015

Załączniki:

  1. UCHWAŁA Nr VII /46 / 2011 - pobierz (plik pdf 72KB)
Link do Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoLink do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ŁodziLink do STAROSTWA POWIATOWEGO W OPOCZNIELink do Urządu Gminy ŻarnówLink do Domu Pomocy Społecznej w NiemojowicachLink do Warsztatów Terapii Zajęciowej w ŻarnowieLink do Fundacji INTERREGION Centrum Integracji Społecznej Zielone ŚwiatłoLink do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie OpocznoLink do Powiatowego Urzędu Pracy w OpocznieLink do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia