Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na ,,Świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów’’

Data publikacji: 2022-12-15

W dniu 15.12.2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie dokonał rozstrzygnięcia wyboru najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto na realizację usługi pn. ,,Świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów''.

Załączniki:

 1. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego (plik pdf 1112KB)

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów

Data publikacji: 2022-11-17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów
Oferty cenowe można składać osobiście w siedzibie Ośrodka, za pośrednictwem poczty a także drogą elektroniczną na adres e-mail:gops_zarnow@o2.pl w terminie do 01.12.2022 r. do godz. 12.00.
Szczegóły w załączniku.
Zapraszamy do składania ofert.

 

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe pdf. (plik pdf 2903KB)
 2. Zapytanie ofertowe wersja dostępna.pdf (plik pdf 637KB)
 3. Zapytanie ofertowe wersja dostępna.pdf (plik docx 23KB)
 4. Zalącznik nr 1Formularz ofertowy, wersja dostęnpa .pdf (plik pdf 614KB)
 5. Zalącznik nr 1Formularz ofertowy .docx (plik docx 20KB)
 6. Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, wersja dostępna .pdf (plik pdf 507KB)
 7. Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU .docx (plik docx 14KB)
 8. Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM, wersja dostępna.pdf (plik pdf 592KB)
 9. Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM.docx (plik docx 15KB)
 10. Załącznik Nr 4 Umowa. wersja dostępnapdf.pdf (plik pdf 643KB)
 11. Klauzula informacyjna, wersja dostępna .pdf (plik pdf 388KB)
 12. Klauzula informacyjna .docx (plik docx 16KB)

Informacja

Data publikacji: 2022-10-05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że w dniu 05.10.2022 roku (środa) nie będzie wydawana pomoc żywnościowa.

Harmonogram wydawania pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2021 w miesiącu październiku 2022 r.

Data publikacji: 2022-09-28

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że w m-cu październiku 2022 r. pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Żarnów w ramach Podprogramu 2021, wydawana będzie w następujących terminach:

* w dniach: 03.10.2022 r. (poniedziałek) i 04.10.2022 r. (wtorek) żywność wydawana będzie mieszkańcom miejscowości:

Skórkowice, Skumros, Ruszenice, Ruszenice Kolonia, Klew, Klew Kolonia, Wierzchowisko, Antoniów, Poręba, Dąbie, Chełsty, Marcinków, Jasion, Myślibórz, Ławki, Tomaszów, Młynek, Adamów, Malenie, Siedlów, Afryka


* zaś w dniach: 05.10.2022 r. (środa), 06.10.2022 r. (czwartek) i 07.10.2022 r. (piątek) żywność wydawana będzie mieszkańcom zamieszkałym:

Budków, Paszkowice, Bronów, Żarnów, Pilichowice, Malków, Soczówki, Grębenice, Dłużniewice, Straszowa Wola, Niemojowice, Sielec, Nowa Góra, Miedzna Murowana, Trojanowice, Topolice, Nadole, Zdyszewice.

 

Pomoc żywnościowa wydawana będzie w godzinach od 8.00 do 14.00 w budynku, gdzie niegdyś znajdowała się hydrofornia w Żarnowie.

 

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Data publikacji: 2022-09-22

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Informujemy, że zadania zlecone gminie ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła będą przyjmowane od 21 września 2022 roku w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00, numer telefonu 44 75 77 036, 44 75 77 362, 44 75 77 361.

Wnioski o wypłatę dodatku można również składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 20 20 r. poz. 344), na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: / /GOPS_Zarnow/SkrytkaESP.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym,             w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

 

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

 

3) kocioł olejowy

zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa                    w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji                          i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U.z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

 

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres zamieszkania,                       to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

 

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Załączniki:

 1. Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych (plik pdf 793KB)
 2. KLAUZULA INFORMACYJNA –dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (plik docx 15KB)
 3. KLAUZULA INFORMACYJNA –dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (plik pdf 575KB)

DODATEK WĘGLOWY ZMIANY W USTAWIE

Data publikacji: 2022-09-21

ZMIANY W USTAWIE O DOATKU WĘGLOWYM

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Żarnowie informuje, iż w dniu 20 września 2022 r. weszły w życie zmiany dot. ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, zgodnie z którymi dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, a w przypadku wniosków złożonych po dniu 30 października 2022 r. wypłata następuje do dnia 30 grudnia 2022 r. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożony po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wprowadzono także zasadę zgodnie, z którą do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się zmienione (nowe) przepisy.

Zmiany są  istotne, obecnie:

-  dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.”,

- w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem

- w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania.

 

Wiadomość dla mieszkańców Gminy Żarnów! Ważne informacje dotyczące dodatku węglowego!

Data publikacji: 2022-08-19

Wójt Gminy Żarnów informuje, że zadania zlecone Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będą przyjmowane od poniedziałku, 22 sierpnia 2022 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00, numery telefonu (44) 757-70-36 lub (44) 757-73-62.

Pomoc w wypełnieniu wniosku można również uzyskać w Urzędzie Gminy w Żarnowie w biurze podawczym (na parterze).

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można również składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 20 20 r. poz. 344), na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /GOPS_Zarnow/SkrytkaESP.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet, zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przygotowując wniosek należy zwrócić uwagę na wypełnienie wszystkich wskazanych pól, oraz wpisać numer konta bankowego, na które zostanie wypłacony dodatek i adres e-mail, na który będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku węglowego.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego należy złożyć w terminie do 30 listopada 2022 roku. Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 roku pozostawia się bez rozpoznania. Dodatek węglowy wypłacony zostanie w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Druki wniosku dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowie i w Urzędzie Gminy w Żarnowie oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy zarnow.eu (na spodzie artykułu) i bip.zarnow.eu (Informacje dla petenta Formularze).

Do pobrania:

Dodatek węglowy banerherb ŻarnowaMapa Gminy

Załączniki:

 1. Wniosek o dodatek węglowy (plik doc 113KB)
 2. Wniosek o dodatek węglowy (plik pdf 217KB)
 3. Klauzula dodatek węglowy pdf. (plik pdf 577KB)
 4. Klauzula dodatek węglowy (plik doc 115KB)

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Data publikacji: 2022-08-05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie  informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego z dnia 18.07.2022 roku dotyczącego ,,Przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów” .

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego (plik pdf 1022KB)

Zapytanie ofertowe na przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów 2022/2023

Data publikacji: 2022-07-18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usługi pn. " Przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów".

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe wersja oryginalna (plik pdf 1133KB)
 2. Zapytanie ofertowe wersja dostępna (plik pdf 5292KB)
 3. Formularz ofertowy- wersja oryginalna (plik docx 18KB)
 4. Formularz ofertowy- wersja dostępna (plik pdf 706KB)
 5. Oświadczenie o braku powiązań- wersja oryginalna (plik docx 15KB)
 6. Oświadczenie o braku powiązań- wersja dostępna (plik pdf 665KB)
 7. Klauzula informacyjna- wersja oryginalna (plik docx 16KB)
 8. Klauzula informacyjna- wersja dostępna (plik pdf 388KB)

Harmonogram wydawania pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2021 w miesiącu lipcu 2022 r.

Data publikacji: 2022-07-11

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że w m-cu lipcu 2022 r. pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Żarnów w ramach Podprogramu 2021, wydawana będzie w następujących terminach:

* w dniach: 14.07.2022 r. (czwartek) i 15.07.2022 r. (piątek) żywność wydawana będzie mieszkańcom miejscowości:

Budków, Paszkowice, Bronów, Żarnów, Pilichowice, Malków, Soczówki, Grębenice, Dłużniewice, Straszowa Wola, Niemojowice, Sielec, Nowa Góra, Miedzna Murowana, Trojanowice, Topolice, Nadole, Zdyszewice

* zaś w dniach: 18.07.2022 r. (poniedziałek) i 19.07.2022 r. (wtorek) żywność wydawana będzie mieszkańcom zamieszkałym:

Skórkowice, Skumros, Ruszenice, Ruszenice Kolonia, Klew, Klew Kolonia, Wierzchowisko, Antoniów, Poręba, Dąbie, Chełsty, Marcinków, Jasion, Myślibórz, Ławki, Tomaszów, Młynek, Adamów, Malenie, Siedlów, Afryka.

W pozostałych dniach, tj.: 20.07.2022 r., 21.07.2022 r. i 22.07.2022 r. pomoc żywnościowa wydawana będzie wszystkim tym osobom (niezależnie od miejscowości), które nie odebrały żywności w terminach podanych powyżej.

Pomoc żywnościowa wydawana będzie w godzinach od 8.00 do 14.00 w budynku, gdzie niegdyś znajdowała się hydrofornia w Żarnowie.

 

Ważna informacja! Zmiana czasu pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie

Data publikacji: 2022-06-28

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje że od dnia 28.06.2022 r. (wtorek) do dnia 31 sierpnia 2022 roku (środa) zmienia godziny urzędowania i będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach          

 700 – 1500.

Zaproszenie na szkolenie dla seniorów z terenu powiatu opoczyńskiego

Data publikacji: 2022-05-26

Zaproszenie na szkolenie dla seniorów z terenu powiatu opoczyńskiego organizowane przez Fundację European Concept Consulting Foundation z Łodzi zaproszenie na szkolenie dla seniorów z terenu powiatu opoczyńskiego organizowane przez Fundację European Concept Consulting Foundation z Łodzi .

Zaproszenie na szkolenie dla seniorów

Nowe skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Data publikacji: 2022-04-01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że od poniedziałku 04.04.2022 r. będzie wydawał skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej na Podprogram 2021.

Podprogram 2021 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 i współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

O pomoc żywnościową w ramach Podprogramu mogą ubiegać się osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2268 ze zm.), których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1.707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.320 zł dla osoby w rodzinie.

Zestaw na Podprogram 2021 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 28,17 kg, w tym:

1) Artykuły warzywne i owocowe:

- groszek z marchewką 3,20 kg
- koncentrat pomidorowy 1,12 kg
- powidła śliwkowe 1,50 kg


2) Artykuły skrobiowe:

- makaron jajeczny świderki 4,50 kg
- kasza jęczmienna 1 kg

3) Artykuły mleczne:

- mleko UHT 5 l

4) Artykuły mięsne:

- szynka drobiowa 1,80 kg
- szynka wieprzowa mielona 1,20 kg
- filet z makreli w oleju 0,85 kg

5) Cukier:

- cukier biały 4 kg

6) Tłuszcze:

- olej rzepakowy 4 l

Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2021 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane otrzymywaniem w/w pomocy żywnościowej, prosimy o zgłaszanie się do siedziby Ośrodka wraz z dokumentami przedstawiającymi miesięczne dochody osoby/rodziny netto (osoby zgłaszające się w m-cu kwietniu przedstawiają dochody z m-ca marca 2022 r.).

Więcej informacji pod nr tel. 44 757 70 36.

Jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy

Data publikacji: 2022-03-24

Jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy

1. Jednorazowe świadczenie 300 zł przeznaczone jest dla każdej osoby, obywatela Ukrainy, który spełnia wymogi specustawy.

2. Wnioski o wypłatę tego świadczenia można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów.

Świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy

 Osoby uprawnione do otrzymania świadczenia:

 1. Obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 2. Obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. Małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 4. Dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

 

Podstawowe wymagania:

 1. Wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku,
 2. Wpisanie do rejestru PESEL.
Pomoc Ukrainie

Załączniki:

 1. Oświadczenie dla cudzoziemców UA (plik pdf 224KB)
 2. Wzór wniosku o świadczenie jednorazowe UA (plik pdf 243KB)

„Aktywny samorząd".

Data publikacji: 2022-03-16

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu „Aktywny samorząd". Szczegółowe informacje o programie można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl oraz PCPR w Opocznie www.pcpropoczno.pl lub pod numerem tel. 44/736 14 64.

W załączeniu: ulotka dotycząca programu.

 

 

Załączniki:

 1. Ulotka ,,Aktywny Samorząd' (plik pdf 1294KB)

Pomoc dla Ukrainy- Poradnik Jak rozmawiać z rodzinami z Ukrainy

Data publikacji: 2022-03-07

Załączniki:

 1. Poradnik Jak rozmawiać z rodzinami z Ukrainy (plik pdf 1179KB)

Gmina Żarnów pomaga uchodźcom z Ukrainy! Ważny komunikat dla mieszkańców!

Data publikacji: 2022-02-28

W związku z sytuacją panującą na Ukrainie, Gmina Żarnów – w geście solidarności z Narodem Ukraińskim – organizuje zbiórkę rzeczową. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Gminy Żarnów o przekazywanie artykułów, które mogą pomóc uchodźcom w pierwszych dniach po przekroczeniu granicy i pozwolą przetrwać niezwykle ciężki dla nich czas. Część artykułów zostanie przekazana, przy współpracy z administracją samorządową na szczeblu powiatowym oraz administracją rządową (koordynowaną przez służby Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego), na teren Ukrainy.

Przekazywane artykuły będziemy gromadzić w Domu Kultury w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5. Każdy, kto będzie chciał przekazać artykuły dla uchodźców z Ukrainy (spis – poniżej), powinien zgłosić się do biura podawczego Urzędu Gminy w Żarnowie. Po zgłoszeniu – uprawniony pracownik UG lub GOPS przyjmie i zabezpieczy przyniesione artykuły w gminnym magazynie pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Sugerujemy, aby przekazywać wyłącznie produkty nowe i nieużywane.

Produkty będzie można składać w Domu Kultury w Żarnowie codziennie – od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 17.00. Zbiórkę artykułów dla uchodźców organizują również druhowie – strażacy z OSP KSRG w Żarnowie (również w godzinach popołudniowych), a także proboszczowie parafii rzymsko – katolickich w Gminie Żarnów, za co jesteśmy wdzięczni i bardzo serdecznie dziękujemy!

Zapraszamy zainteresowane instytucje, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich i jednostki OSP z terenu Gminy Żarnów do współpracy.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (44) 757 70 55. Jeśli ktoś z ofiarodawców chciałby przekazać artykuły dla uchodźców, a nie dysponuje środkiem transportu – pracownicy UG lub druhowie OSP przyjadą pod wskazany adres i odbiorą przekazane przedmioty.

Zbieramy przede wszystkim niżej wymienione artykuły:

 • Żywność długoterminową – konserwy, olej, cukier, makarony, mąka, kasza, ryż, herbata, kawa, słodycze, mleko UHT, warzywa/owoce w puszkach (np. fasola, groszek, kukurydza, ananas, brzoskwinia), przeciery pomidorowe w kartonach, suszone owoce, orzechy.
 • Kosmetyki i chemia – żele pod prysznic, szampony, mydła, szczoteczki i pasty do zębów, kremy ochronne, podpaski, pieluchy, pampersy dla dzieci i dorosłych, płyny do prania, płyny do mycia naczyń.
 • Środki opatrunkowe, zwłaszcza na zranienia i oparzenia – koce termiczne, gazy i kompresy jałowe, opaski dziane, bandaże elastyczne, ampułki soli fizjologicznej, środki odkażające, rękawiczki jednorazowe, chusty opatrunkowe sterylne, opaski uciskowe, nożyczki do opatrunków.
 • Artykuły dla niemowląt (mleko w proszku, chusteczki nawilżane, środki pielęgnacyjne).
 • Pościel, kołdry i poduszki, ręczniki, koce, śpiwory oraz inne niezbędne przedmioty dla uchodźców.

Zbiórka rozpocznie się w poniedziałek, 28 lutego 2022 roku i będzie trwała do odwołania. Bardzo serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Żarnów do współpracy i dziękujemy za ofiarność! Jesteśmy przekonani, iż wspólnymi siłami uda nam się skutecznie pomóc potrzebującym uchodźcom. Bądźmy solidarni z Narodem Ukraińskim!

Wójt Gminy Żarnów

Krzysztof Nawrocki

znak OSPukraina22Mapa Gminyherb Żarnowa
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoLink do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ŁodziLink do STAROSTWA POWIATOWEGO W OPOCZNIELink do Urządu Gminy ŻarnówLink do Domu Pomocy Społecznej w NiemojowicachLink do Warsztatów Terapii Zajęciowej w ŻarnowieLink do Fundacji INTERREGION Centrum Integracji Społecznej Zielone ŚwiatłoLink do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie OpocznoLink do Powiatowego Urzędu Pracy w OpocznieLink do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia