Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie

DODATKOWA ŻYWNOŚĆ W RAMACH PODPROGRAMU 2021 PLUS

Data publikacji: 2023-02-22

W związku z wygaszaniem perspektywy finansowej środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020, w terminie od lutego 2023 r. do sierpnia 2023 r. przewidziano realizację ostatniego etapu dystrybucji żywności dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) pod nazwą Podprogram 2021 Plus.

Czytaj całość publikacji "DODATKOWA ŻYWNOŚĆ W RAMACH PODPROGRAMU 2021 PLUS"

Informacja w sprawie zasad przyznawania i wypłacania dodatków gazowych

Data publikacji: 2023-02-01

Informacja w sprawie zasad przyznawania i wypłacania dodatków gazowych

Ustawa z dnia 20 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu. (Dz.U. poz. 2687).

 

I) Komu przysługuje dodatek :
Osobom mieszkającym w gospodarstwach domowych, na które wystawiane są faktury (tzw. odbiorca końcowy, który jest stroną umowy z gazownią) - w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane paliwami gazowymi (kocioł gazowy, bojler gazowy, podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek gazowy) wpisane lub zgłoszone przez właściciela nieruchomości źródła ogrzewania nieruchomości do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

 
II) Kryterium dochodowe.
1) w gospodarstwie domowym jednoosobowym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100,00 zł.
2) w gospodarstwie domowym wieloosobowym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500,00 zł.

Dochód z gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w :

• 2021 r. – w przypadku wniosku złożonego do 31.07.2023r.
• 2022r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od 01.08.2023r. do 29.02.2024r.

Definicja dochodu :
Dochodem gospodarstwa domowego po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób są
• przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne;

• dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

• dochody z gospodarstwa rolnego;
• dochody z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym;

III) Wysokość dodatku.

Wysokość dodatku to refundacja podatku VAT – refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi od towarów i usług VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 01.01.2023r do dnia 31.12.2023r. do odbiorcy paliw gazowych.

IV) Termin i sposób składania wniosków :
Wnioski o wypłatę refundacji VAT składa się nie później niż do 29.02.2024r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.
Do wniosku należy dołączyć :
• fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych obejmującą okres dotyczący wniosku czyli 2023 rok

• dowód uiszczenia opłaty za tę fakturę


Wnioski składa się osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie,
ul. Opoczyńska 5,26-330 Żarnów . Wnioski można także składać drogą elektroniczną (wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany) za pomocą platformy ePUAP .


Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Natomiast odmowa przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT - wymagają wydania decyzji.

Wnioskodawcy przesyła się informację o przyznaniu refundacji podatku VAT na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku
o refundację podatku VAT. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej jest on informowany o możliwości odebrania od organu informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT.
Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku nie wstrzymuje jego wypłaty.


V) Uwagi :

Informacje podawane we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Nienależnie pobrane dodatki podlegają zwrotowi.

 

Załączniki:

 1. Wniosek_o_wyplate_refundacji_podatku_VAT.pdf (plik pdf 894KB)
 2. oświadczenie RODO(3).pdf (plik pdf 388KB)

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na ,,Świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów’’

Data publikacji: 2022-12-15

W dniu 15.12.2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie dokonał rozstrzygnięcia wyboru najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto na realizację usługi pn. ,,Świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów''.

Załączniki:

 1. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego (plik pdf 1112KB)

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów

Data publikacji: 2022-11-17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów
Oferty cenowe można składać osobiście w siedzibie Ośrodka, za pośrednictwem poczty a także drogą elektroniczną na adres e-mail:gops_zarnow@o2.pl w terminie do 01.12.2022 r. do godz. 12.00.
Szczegóły w załączniku.
Zapraszamy do składania ofert.

 

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe pdf. (plik pdf 2903KB)
 2. Zapytanie ofertowe wersja dostępna.pdf (plik pdf 637KB)
 3. Zapytanie ofertowe wersja dostępna.pdf (plik docx 23KB)
 4. Zalącznik nr 1Formularz ofertowy, wersja dostęnpa .pdf (plik pdf 614KB)
 5. Zalącznik nr 1Formularz ofertowy .docx (plik docx 20KB)
 6. Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, wersja dostępna .pdf (plik pdf 507KB)
 7. Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU .docx (plik docx 14KB)
 8. Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM, wersja dostępna.pdf (plik pdf 592KB)
 9. Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM.docx (plik docx 15KB)
 10. Załącznik Nr 4 Umowa. wersja dostępnapdf.pdf (plik pdf 643KB)
 11. Klauzula informacyjna, wersja dostępna .pdf (plik pdf 388KB)
 12. Klauzula informacyjna .docx (plik docx 16KB)

Informacja

Data publikacji: 2022-10-05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że w dniu 05.10.2022 roku (środa) nie będzie wydawana pomoc żywnościowa.

Harmonogram wydawania pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2021 w miesiącu październiku 2022 r.

Data publikacji: 2022-09-28

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że w m-cu październiku 2022 r. pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Żarnów w ramach Podprogramu 2021, wydawana będzie w następujących terminach:

* w dniach: 03.10.2022 r. (poniedziałek) i 04.10.2022 r. (wtorek) żywność wydawana będzie mieszkańcom miejscowości:

Skórkowice, Skumros, Ruszenice, Ruszenice Kolonia, Klew, Klew Kolonia, Wierzchowisko, Antoniów, Poręba, Dąbie, Chełsty, Marcinków, Jasion, Myślibórz, Ławki, Tomaszów, Młynek, Adamów, Malenie, Siedlów, Afryka


* zaś w dniach: 05.10.2022 r. (środa), 06.10.2022 r. (czwartek) i 07.10.2022 r. (piątek) żywność wydawana będzie mieszkańcom zamieszkałym:

Budków, Paszkowice, Bronów, Żarnów, Pilichowice, Malków, Soczówki, Grębenice, Dłużniewice, Straszowa Wola, Niemojowice, Sielec, Nowa Góra, Miedzna Murowana, Trojanowice, Topolice, Nadole, Zdyszewice.

 

Pomoc żywnościowa wydawana będzie w godzinach od 8.00 do 14.00 w budynku, gdzie niegdyś znajdowała się hydrofornia w Żarnowie.

 

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Data publikacji: 2022-09-22

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Informujemy, że zadania zlecone gminie ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła będą przyjmowane od 21 września 2022 roku w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00, numer telefonu 44 75 77 036, 44 75 77 362, 44 75 77 361.

Wnioski o wypłatę dodatku można również składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 20 20 r. poz. 344), na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: / /GOPS_Zarnow/SkrytkaESP.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym,             w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

 

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

 

3) kocioł olejowy

zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa                    w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji                          i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U.z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

 

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres zamieszkania,                       to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

 

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Załączniki:

 1. Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych (plik pdf 793KB)
 2. KLAUZULA INFORMACYJNA –dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (plik docx 15KB)
 3. KLAUZULA INFORMACYJNA –dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (plik pdf 575KB)

DODATEK WĘGLOWY ZMIANY W USTAWIE

Data publikacji: 2022-09-21

ZMIANY W USTAWIE O DOATKU WĘGLOWYM

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Żarnowie informuje, iż w dniu 20 września 2022 r. weszły w życie zmiany dot. ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, zgodnie z którymi dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, a w przypadku wniosków złożonych po dniu 30 października 2022 r. wypłata następuje do dnia 30 grudnia 2022 r. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożony po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wprowadzono także zasadę zgodnie, z którą do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się zmienione (nowe) przepisy.

Zmiany są  istotne, obecnie:

-  dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.”,

- w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem

- w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania.

 

Wiadomość dla mieszkańców Gminy Żarnów! Ważne informacje dotyczące dodatku węglowego!

Data publikacji: 2022-08-19

Wójt Gminy Żarnów informuje, że zadania zlecone Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będą przyjmowane od poniedziałku, 22 sierpnia 2022 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00, numery telefonu (44) 757-70-36 lub (44) 757-73-62.

Pomoc w wypełnieniu wniosku można również uzyskać w Urzędzie Gminy w Żarnowie w biurze podawczym (na parterze).

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można również składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 20 20 r. poz. 344), na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /GOPS_Zarnow/SkrytkaESP.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet, zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przygotowując wniosek należy zwrócić uwagę na wypełnienie wszystkich wskazanych pól, oraz wpisać numer konta bankowego, na które zostanie wypłacony dodatek i adres e-mail, na który będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku węglowego.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego należy złożyć w terminie do 30 listopada 2022 roku. Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 roku pozostawia się bez rozpoznania. Dodatek węglowy wypłacony zostanie w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Druki wniosku dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowie i w Urzędzie Gminy w Żarnowie oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy zarnow.eu (na spodzie artykułu) i bip.zarnow.eu (Informacje dla petenta Formularze).

Do pobrania:

Dodatek węglowy banerherb ŻarnowaMapa Gminy

Załączniki:

 1. Wniosek o dodatek węglowy (plik doc 113KB)
 2. Wniosek o dodatek węglowy (plik pdf 217KB)
 3. Klauzula dodatek węglowy pdf. (plik pdf 577KB)
 4. Klauzula dodatek węglowy (plik doc 115KB)

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Data publikacji: 2022-08-05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie  informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego z dnia 18.07.2022 roku dotyczącego ,,Przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów” .

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego (plik pdf 1022KB)

Zapytanie ofertowe na przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów 2022/2023

Data publikacji: 2022-07-18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usługi pn. " Przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów".

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe wersja oryginalna (plik pdf 1133KB)
 2. Zapytanie ofertowe wersja dostępna (plik pdf 5292KB)
 3. Formularz ofertowy- wersja oryginalna (plik docx 18KB)
 4. Formularz ofertowy- wersja dostępna (plik pdf 706KB)
 5. Oświadczenie o braku powiązań- wersja oryginalna (plik docx 15KB)
 6. Oświadczenie o braku powiązań- wersja dostępna (plik pdf 665KB)
 7. Klauzula informacyjna- wersja oryginalna (plik docx 16KB)
 8. Klauzula informacyjna- wersja dostępna (plik pdf 388KB)

Harmonogram wydawania pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2021 w miesiącu lipcu 2022 r.

Data publikacji: 2022-07-11

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że w m-cu lipcu 2022 r. pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Żarnów w ramach Podprogramu 2021, wydawana będzie w następujących terminach:

* w dniach: 14.07.2022 r. (czwartek) i 15.07.2022 r. (piątek) żywność wydawana będzie mieszkańcom miejscowości:

Budków, Paszkowice, Bronów, Żarnów, Pilichowice, Malków, Soczówki, Grębenice, Dłużniewice, Straszowa Wola, Niemojowice, Sielec, Nowa Góra, Miedzna Murowana, Trojanowice, Topolice, Nadole, Zdyszewice

* zaś w dniach: 18.07.2022 r. (poniedziałek) i 19.07.2022 r. (wtorek) żywność wydawana będzie mieszkańcom zamieszkałym:

Skórkowice, Skumros, Ruszenice, Ruszenice Kolonia, Klew, Klew Kolonia, Wierzchowisko, Antoniów, Poręba, Dąbie, Chełsty, Marcinków, Jasion, Myślibórz, Ławki, Tomaszów, Młynek, Adamów, Malenie, Siedlów, Afryka.

W pozostałych dniach, tj.: 20.07.2022 r., 21.07.2022 r. i 22.07.2022 r. pomoc żywnościowa wydawana będzie wszystkim tym osobom (niezależnie od miejscowości), które nie odebrały żywności w terminach podanych powyżej.

Pomoc żywnościowa wydawana będzie w godzinach od 8.00 do 14.00 w budynku, gdzie niegdyś znajdowała się hydrofornia w Żarnowie.

 

Ważna informacja! Zmiana czasu pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie

Data publikacji: 2022-06-28

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje że od dnia 28.06.2022 r. (wtorek) do dnia 31 sierpnia 2022 roku (środa) zmienia godziny urzędowania i będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach          

 700 – 1500.


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoLink do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ŁodziLink do STAROSTWA POWIATOWEGO W OPOCZNIELink do Urządu Gminy ŻarnówLink do Domu Pomocy Społecznej w NiemojowicachLink do Warsztatów Terapii Zajęciowej w ŻarnowieLink do Fundacji INTERREGION Centrum Integracji Społecznej Zielone ŚwiatłoLink do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie OpocznoLink do Powiatowego Urzędu Pracy w OpocznieLink do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia