ikona wczytywania strony

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

WAŻNA WIADOMOŚĆ! ZMIANA ADRESU MAILOWEGO GOPS W ŻARNOWIE

2024-03-18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje o zmianie adresu mailowego wszelkie wiadomości prosimy wysyłać na adres: mgops@gopszarnow.eu

Ikonka symbolizująca artykuł

Depresja ma wiele twarzy - może widzisz ją codziennie w lustrze (23.02 - Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją)

2024-02-23

23 lutego obchodzony jest w Polsce Dzień Walki z Depresją. Jest to ostatnio krytycznie ważny temat, jako że w Polsce na chorobę tę cierpi już ponad 1,2 mln ludzi, w tym dzieci i młodzież.

O depresji za mało się rozmawia. Dla wielu z nas jest ona wciąż powodem do wstydu a jej symptomy są lekceważone lub mylone z innymi problemami.

 • czy depresja to choroba?
 • jakie są przyczyny i objawy depresji u dorosłych, dzieci i nastolatków?
 • gdzie szukać pomocy?
123
Ikonka symbolizująca artykuł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że od stycznia 2024 r. ponownie przysługuje pomoc finansowa w postaci dodatku osłonowego.

2024-01-26

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że od stycznia 2024 r. ponownie przysługuje pomoc finansowa w postaci dodatku osłonowego.

Wzór wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny na stronie internetowej w zakładce druki oraz

w siedzibie ośrodka.

Dodatek osłonowy to pomoc jednorazowa, która przysługuje za okres 01-01-2024 r.
do 30-06-2024 r
.

Wnioski o wypłatę dodatku należy złożyć do 30-04-2024 r. Decyduje data wpływu wniosku do organu – zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a nie data
stempla pocztowego.
 
Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty w gospodarstwie:

 • jednoosobowym – 2100 zł
 • wieloosobowym – 1500 zł na osobę

Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku.

Do dochodu nie wlicza się alimentów płaconych na rzecz innych osób.

Jeśli dochód przekroczy kryterium dochodowe, dodatek osłonowy będzie wypłacony
w wysokości różnicy między kwotą dodatku a kwotą o jaką kryterium zostało przekroczone. Dodatek nie będzie wypłacany, jeśli wyniesie mniej niż 20 zł.

Dodatek osłonowy za okres 01-01-2024 r. do 30-06-2024 r. wynosi:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piece kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi i to źródło ogrzewania zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, to przysługuje dodatek osłonowy w wyższej wysokości:

 • 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek osłonowy za okres od 01-01-2024 r. do 30-06-2024 r. będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30-06-2024 r.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 44 75 77 362

Ikonka symbolizująca artykuł

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

2024-01-11

Załączniki:

 1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (plik pdf 1440KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ważna Informacja!

2023-12-14

Drodzy Mieszkańcy! Informujemy, że dzień 22 grudnia 2023 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 r.

Ikonka symbolizująca artykuł

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na ,,Świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów’’

2023-12-08

W dniu 08.12.2023  roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie dokonał rozstrzygnięcia wyboru najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto na realizację usługi pn. ,,Świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów''.

Załączniki:

 1. rozstrzygnięcie zapytania schronienie XII.2023.pdf (plik pdf 1202KB)
 2. rozstrzygnięcie zapytania schronienie XII.2023 (plik docx 14KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe

2023-11-17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów

Oferty cenowe można składać osobiście w siedzibie Ośrodka, za pośrednictwem poczty a także drogą elektroniczną na adres e-mail:gops_zarnow@o2.pl w terminie do 01 grudnia 2023 r. do godz. 12.00.

Szczegóły w załączniku.

Zapraszamy do składania ofert.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe pdf. wersja dostępna (plik pdf 6892KB)
 2. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy pdf. wersja dostępna (plik pdf 613KB)
 3. Załącznin nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziąłu w postęowaniu pdf. wersja dostępna (plik pdf 507KB)
 4. Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM.pdf wersja dostępna (plik pdf 592KB)
 5. Załącznik Nr 4 Umowa.pdf wersja dostępna (plik pdf 643KB)
 6. Klauzula informacyjna .pdf wersja dostępna (plik pdf 388KB)
 7. Zalącznik nr 1Formularz ofertowy .docx (plik docx 20KB)
 8. Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU .docx (plik docx 14KB)
 9. Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM.docx (plik docx 15KB)
 10. Załącznik Nr 4 Umowa.docx (plik docx 21KB)
 11. Klauzula informacyjna .docx (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

2023-10-31

Załączniki:

 1. Ulotka (plik pdf 1728KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna od dnia 1 stycznia 2024r. oraz o nowym świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami

2023-09-27

Żarnów, dn. 21.09.2023r.

INFORMACJA

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie działając na podstawie art. 63 ust. 12 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023r. poz. 1429), dalej zwanej „ustawą” informuje o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna od dnia 1 stycznia 2024r. oraz o nowym świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami.

Ustawa wprowadza od dnia 1 stycznia 2024r. do systemu prawnego nowe świadczenie – świadczenie wspierające, które jest kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością.

Uprawnionymi do świadczenia wspierającego będą osoby w wieku od ukończenia 18. roku życia, posiadające decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, w której potrzebę wsparcia określono na poziomie od 70 do 100 punktów w skali, opisanej szczegółowo w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Decyzje ustalające poziom potrzebny wsparcia będą wydawane przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania
o niepełnosprawności na wniosek osób niepełnosprawnych. Świadczenie będzie wypłacane przez ZUS na wniosek osoby niepełnosprawnej lub osoby upoważnionej do jej reprezentowania. Wniosek o wypłatę świadczenia będzie można składać tylko i wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą systemów teleinformatycznych udostępnionych przez ZUS oraz bankowość elektroniczną.


Świadczenie wspierające będzie przysługiwało miesięcznie w wysokości:          

 • 220% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 95 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia,
 • 180% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 90 do 94 punktów w skali potrzeby wsparcia,
 • 120% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 85 do 89 punktów w skali potrzeby wsparcia,
 • 80% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 80 do 84 punktów w skali potrzeby wsparcia,
 • 60% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 75 do 79 punktów w skali potrzeby wsparcia,
 • 40% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 70 do 74 punktów w skali potrzeby wsparcia.

 

Ustawa o świadczeniu wspierającym wejdzie w życie od dnia 1 stycznia 2024r. z pewnymi wyjątkami:

 • od dnia 1 stycznia 2024r. – świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób
  z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 87 do 100 pkt;
 • od dnia 1 stycznia 2025r. - świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób
  z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 78 do 86 pkt;
 • od dnia 1 stycznia 2026r. - świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób
  z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 70-77 pkt.

Wyjątkiem od w/w harmonogramu wejścia w życie ustawy jest art. 64 tejże ustawy, zgodnie
z którym osoba wymagająca opieki:

 1. na którą przyznano na podstawie przepisów dotychczasowych prawo do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego, albo prawo do zasiłku dla opiekuna,
 2. na którą przyznano prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów ustawy
  z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia
  7 lipca 2023r. o świadczeniu wspierającym

- będzie mogła otrzymać świadczenie wspierające od dnia 1 stycznia 2024r., także w przypadku, gdy

w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, potrzebę tę określono na poziomie niższym niż 87 punktów w skali potrzeby wsparcia, o ile spełnia warunki uprawniające do tego świadczenia.

 

Ważne: świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy, o których mowa
w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych albo zasiłek dla opiekuna,
o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, nie przysługują, jeżeli osoba wymagająca opieki ma przyznane prawo do świadczenia wspierającego (art. 63 ust. 6 w/w/ ustawy).

Ustawa o świadczeniu wspierającym wprowadziła również pewne regulacje o charakterze osłonowym dla tych opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy zaprzestaną pobierać świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna w związku z przyznaniem osobie niepełnosprawnej świadczenia wspierającego. Między innymi:

- opłacanie ze środków budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne za opiekuna osoby niepełnosprawnej – warunkiem będzie wspólne zamieszkiwanie i gospodarowanie opiekuna z osobą niepełnosprawną oraz niepodejmowanie zatrudnienia przez opiekuna (objęcie ubezpieczeniami będzie realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wniosek opiekuna składany do ZUS);

- możliwość uzyskania przez opiekuna zasiłku dla bezrobotnych, a także świadczenia przedemerytalnego.

 

Zgodnie z art. 63 ust. 7 ustawy: postępowanie z wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna zawiesza się do czasu rozstrzygnięcia sprawy z wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego.
W przypadku podjęcia zawieszonego postępowania prawo do w/w świadczeń ustala się po dokonaniu przez ZUS rozstrzygnięcia sprawy z wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego.

 

Wypłata świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub zasiłku dla opiekuna podlega wstrzymaniu, jeżeli osoba wymagająca opieki lub osoba uprawniona do jej reprezentowania złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego (art. 63 ust. 9 ustawy).
 

W przypadku odmowy przyznania osobie wymagającej opieki świadczenia wspierającego lub pozostawienia wniosku o to świadczenie bez rozpatrzenia, odpowiednio świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy, albo zasiłek dla opiekuna wypłaca się od miesiąca, w którym wstrzymano ich wypłatę do końca okresu, na jaki je przyznano, jeżeli osoba spełnia warunki określone w ustawie

z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

 

Ustawa o świadczeniu wspierającym wprowadza ważne zmiany do ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie warunków przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.

Po zmianach, tj. od dnia 1 stycznia 2024r. świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać tylko
i wyłącznie rodzicom lub innym osobom opiekującym się niepełnosprawnymi dziećmi w wieku do ukończenia 18r. życia
, bez jakichkolwiek ograniczeń w zakresie podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego na nowych zasadach, które będą sprawowały opiekę nad więcej niż jedną osobą w wieku do ukończenia 18 roku życia legitymującą się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, wysokość do świadczenia pielęgnacyjnego podwyższa się o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka.

Ponadto pobieranie przez opiekuna własnych świadczeń emerytalno-rentowych nie będzie miało żadnego wpływu na jego prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. 

 

Ustawa gwarantuje również pełną i bardzo szeroką ochronę praw nabytych opiekunów osób z niepełnosprawnościami, które nabyły bądź nabędą na starych, obowiązujących przed wejściem w życie ustawy (do 31 grudnia 2023r.) zasadach, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. Osoby te, jeśli taka będzie ich wola, będą mogły w dalszym ciągu pobierać wymienione świadczenia zgodnie z dotychczasowymi przepisami, także w przypadku uzyskania kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność lub rozpoczęcia kolejnego okresu zasiłkowego.


            W sprawach o świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, o których mowa
w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 390 z późn. zm.) i zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r.
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020r. poz. 1297 z późn. zm.) - do których prawo powstało do dnia 31 grudnia 2023r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

            Osoby, którym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym albo od dnia wejścia w życie ustawy, na zasadach obowiązujących do dnia
31 grudnia 2023 r., przyznane zostało co najmniej do dnia 31 grudnia 2023 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego - zachowują, na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., prawo odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego, nie dłużej jednak niż do końca okresu, na który prawo zostało przyznane.

Osoby, o których wyżej mowa zachowują prawo odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023r., również w przypadku, gdy osobie, nad którą sprawują opiekę zostało wydane nowe orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności. Warunkiem zachowania prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach określonych w zdaniu poprzednim jest złożenie wniosku o nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu,

w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o niepełnosprawności, a następnie złożenie wniosku o ustalenie prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego w terminie 3 miesięcy, licząc od wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności.

Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach określonych wyżej przysługuje również po upływie okresu zasiłkowego w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003r.
o świadczeniach rodzinnych, na który prawo zostało przyznane, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym zakończył się dotychczasowy okres zasiłkowy.

Kwoty przysługującego na podstawie przepisów dotychczasowych:

 1. świadczenia pielęgnacyjnego - podlegają waloryzacji w trybie i na zasadach określonych w art. 17 ust. 3a-3d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 2. specjalnego zasiłku opiekuńczego - podlegają weryfikacji w trybie i na zasadach określonych
  w rozdziale 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.


           Za nienależnie pobrane świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy, albo zasiłek dla opiekuna, uważa się świadczenie lub zasiłek wypłacone za okres, za który osoba wymagająca opieki otrzymała świadczenie wspierające.


          W przypadku śmierci osoby wymagającej opieki, osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy, albo zasiłek dla opiekuna zachowuje, do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon osoby wymagającej opieki, prawo odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo do zasiłku dla opiekuna, chyba że zgon osoby wymagającej opieki nastąpił przed dniem 1 stycznia 2024r.

W w/w okresie osoba, która pobiera świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy, albo zasiłek dla opiekuna nie traci prawa odpowiednio do:

 1. świadczenia rodzicielskiego, o którym mowa w art. 17c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 2. dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.
 3. świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna,

pomimo podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub ustalenia tej osobie prawa do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym lub świadczenia pieniężnego przyznanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia. W tym przypadku (tzn. art. 63 ust. 12 ustawy) - wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy, albo zasiłek dla opiekuna.


           Do osób pobierających na podstawie przepisów dotychczasowych świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, stosuje się przepisy ustawy
z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników w brzmieniu dotychczasowym.

Co ważne: opiekunowie oraz osoby z niepełnosprawnością będą mogli wspólnie podjąć decyzję o pozostaniu przy świadczeniu pielęgnacyjnym, specjalnym zasiłku opiekuńczym czy zasiłku dla opiekuna według starych zasad lub ubieganiu się o świadczenie wspierające realizowane przez ZUS. Osoba z niepełnosprawnościami składając do ZUS-u wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego będzie mogła zdecydować od jakiego miesiąca chce mieć przyznane świadczenie, dzięki czemu może uniknąć sytuacji powstania nienależnie pobranych świadczeń przez opiekuna.

Przedstawione powyżej przepisy prawa będą obowiązywały od dnia 1 stycznia 2024r.

 

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żarnowie oraz pod numerem telefonu: 44 75 77 362.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło również infolinię dedykowaną nowemu świadczeniu wspierającemu dla osób z niepełnosprawnościami.

Pod numerem telefonu: 22 245-61-00 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje zarówno na temat wydawanych przez wojewódzkie zespoły decyzji o potrzebie wsparcia, jak i na temat samego świadczenia wspierającego.

 

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
Link do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
Link do STAROSTWA POWIATOWEGO W OPOCZNIE
Link do Urządu Gminy Żarnów
Link do Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach
Link do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie
Link do Fundacji INTERREGION Centrum Integracji Społecznej Zielone Światło
Link do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Opoczno
Link do Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie
Link do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie

ul. Opoczyńska 5
26-330 Żarnów
tel. (44)757-70-36, faks: (44)757-70-36
mgops@gopszarnow.eu

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO