RODO


Klauzula informacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Żarnowie ul. Opoczyńska 5, 26 - 330 Żarnów woj. łódzkie reprezentowany przez Kierownika.

2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowie jest Pan Janusz Wyspiański kontakt (e-mail: januszwyspianski@abi24.eu) oraz pod numerem telefonu: +48 600 246 497.

3. Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art.6 ust. 1 lit. b), c) oraz e) unijnego rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub zleconych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie, wynikających ze szczegółowych przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody:
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z póź. zm),
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm),
- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm)
- ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670 z póź. zm.),
- ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092).
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1390),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373),
- ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z póź.zm),
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z póź.zm),
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869),
- ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473),
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z póź.zm),
- ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300 z póź.zm),
- ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390).

4. Dane są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów szczegółowych w zakresie pomocy w obszarze zabezpieczenia społecznego oraz w celu archiwalnym zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Powyższe dane będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe.

5. Odbiorcami danych osobowych będą tylko i wyłącznie upoważnieni pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosowanych upoważnień.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 4 celu przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach ochrony danych osobowych- Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

11. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpatrzenie wniosków.

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. W celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, poniżej Ośrodek przekazuje Państwu szczegółowe klauzule informacyjne w odniesieniu do określonych czynności przetwarzania danych osobowych.

Dołączone pliki:

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie. ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów, tel. (44)757-70-36, faks: (44)757-70-36

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji