RODO


Ogólna klauzula informacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Żarnowie ul. Opoczyńska 5, 26 - 330 Żarnów woj. łódzkie.

2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowie jest Pan Janusz Wyspiański, kontakt: e-mail: januszwyspianski@abi24.eu oraz pod numerem telefonu: +48 600 246 497.

3.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane głównie w celu udzielenia świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach na podstawie pisemnie udzielonej zgody lub w celu wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną.

4. Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz w celu archiwalnym zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Powyższe dane będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosowanych upoważnień.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych.

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach ochrony danych osobowych - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

10. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpatrzenie wniosków.

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. W celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, poniżej Ośrodek przekazuje Państwu szczegółowe klauzule informacyjne w odniesieniu do określonych czynności przetwarzania danych osobowych.

Dołączone pliki:

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie. ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów, tel. (44)757-70-36, faks: (44)757-70-36

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji